දුර්ලභ ඡායාරුප

කොළඹ නගරය පුරා හමුදා සන්නද්ධ රථ යොදා දැඩි රැකවල් (photos)

කොළඹ නගරයේ මේ වන විට පසුගිය දිනවල ට සාපේක්ෂව දැඩි රැකවල් යොදා ඇති බව වාර්තා වනවා. එනම් හමුදා සන්නද්ධ රථ නගරය පුරා සැරිසරමින් තිබෙන බවයි අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළේ.

එම අවස්ථාවලදී ලබාගත් ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්…